COVID-19 (SARS-CoV2, nieuw coronavirus)

Algemene opmerkingen

 

Behandelschema COVID-19 AvL (Versie 1.0)

 

Richtlijn medicamenteuze therapie AvL: COVID-19 voor opgenomen patiënten 

 

Ernst ziekte 

Algemene kenmerken  

Medicamenteuze behandeling  

Opmerkingen  

Mild 

Geen opname-indicatie 

Geen extra zuurstofbehoefte  

Géén specifieke behandeling 

 

Bij opname (ook op andere indicatie altijd):

Fraxiparine (profylaxe) 

 • <100 kg 1dd 5700 IE 
 • >100 kg 1dd 7600 IE 

 

Monitor het beloop, bij achteruitgang en ontstaan zuurstofbehoefte behandeling volgens onderstaande categorieën.

 

Matig ernstig  Opname indicatie verpleegafdeling en extra zuurstoftoediening noodzakelijk  

SpO2<94%  

Dexamethason 6 mg 1dd i.v. of per os gedurende maximaal 10 dagen op geleide van het

klinisch beloop 

 

Fraxiparine (profylaxe) 

 • <100 kg 1dd 5700 IE 
 • >100 kg 1dd 7600 IE 

 

 

 

 

Starten van dexamethason lijkt hier m.n. zinvol bij patiënten met symptomen langer dan 7 dagen en/of waarvan wordt ingeschat dat zij een ernstiger klinisch beloop zullen kennen. Voor zwangeren zie onder^

Vervolg:

Matig ernstig  Opname indicatie verpleegafdeling en extra zuurstoftoediening noodzakelijk  

SpO2<94%  

Tocilizumab eenmalig 400 mg iv of 

Sarilumab eenmalig 400 mg iv

 

Alléén indien:

 • gestart met dexamethason
 • CRP ≥75 mg/ml 
 • persisterend respiratoir verslechteren (noodzaak is tot zuurstofsuppletie ≥6 L O2, nonrebreathing masker, NIV of high flow nasal oxygen (optiflow) - respiratoire insufficiëntie meest waarschijnlijk obv door COVID-19 geïnduceerde longinflammatie (en niet bv obv longembolieën)

 

Door gebruik van IL-6 remmers wordt de productie van CRP gedurende 14-28 dagen geremd (dieptepunt van CRP-productie ligt meestal tussen dag 7-15). Het CRP is derhalve geen biomarker meer voor (verdenking op) infecties.

 

Bij een tekort aan Tocilizumab kan als alternatief Sarilumab 400 mg eenmalig iv worden overwogen

 

 

Vervolg:

Matig ernstig  Opname indicatie verpleegafdeling en extra zuurstoftoediening noodzakelijk  

SpO2<94%  

Casirivimab/imdevimab (REGN-

COV2) 8 gram eenmalig iv (alléén bij bewezen antistof negatieve COVID-19 patiënten bij ziekenhuisopname, in principe alléén indien

hypoxemie, bij niet hypoxemische immuungecompromiteerde

patiënten in overleg) *

 

NB Zie onder tabel aanbevelingen voor gebruik van antibiotica.

 

Neem bij opname vanwege

COVID19 en hypoxemie SARS-

Cov2-serologie af: alleen toedienen aan patiënten met aangetoonde negatieve serologie (in RECOVERY-trial geen voordeel en zelfs trend naar hogere mortaliteit bij antistof-positieve patiënten).

 

Zeer ernstig Opname indicatie MC of IC beademing of ECMO

noodzakelijk  

Dexamethason 6 mg 1dd i.v. of per os gedurende maximaal 10 dagen op geleide van het klinisch beloop, voor zwangeren

zie onder^  

 

Fraxiparine (profylaxe) 

 • <100 kg 1dd 5700 IE 
 • >100 kg 1dd 7600 IE 

 

Met toegevoegd indien dit nog niet eerder werd gegeven: Tocilizumab of Sarilumab eenmalig iv binnen 24 uur na start optiflow, non-invasieve beademing of mechanische beademing), dosering: 400 mg iv (zie indicaties bij categorie ‘Matig ernstig’)

 

 

 

 

 

Casirivimab/imdevimab (REGN-

COV2) 8 gram eenmalig iv (alléén bij bewezen antistof negatieve COVID-19 patiënten)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door gebruik van IL-6 remmers wordt de productie van CRP gedurende 14-28 dagen geremd (dieptepunt van CRP-productie ligt meestal tussen dag 7-15). Het CRP is derhalve geen biomarker meer voor (verdenking op) infecties.

 

Bij een tekort aan Tocilizumab kan als alternatief Sarilumab 400 mg eenmalig iv worden overwogen

 

 

Neem bij opname vanwege COVID19 en hypoxemie SARS-Cov2-serologie af: alleen toedienen aan patiënten met aangetoonde negatieve serologie (in RECOVERY-trial geen voordeel en zelfs trend naar hogere mortaliteit bij antistof-positieve patiënten).

 

Dit overzicht betreft de lokale behandeladviezen voor patiënten met een bewezen covid-19 infectie en is onder andere gebaseerd op de adviezen in de Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2) | SWAB. Hier is ook meer achtergrondinformatie en links naar belangrijkste studies te vinden. 

^ Zwangeren: Dexamethason passeert de placenta: De te verwachten foetale serumconcentratie is 100% van de maternale concentratie. Dexamethason is geassocieerd met vertraagde groei van de schedel en beperkte hersenomvang. Een alternatief voor dexamethason is hydrocortison dat een foetale serumconcentratie kent van 10% en niet geassocieerd is met foetale bijwerkingen. Weeg de indicatie voor behandeling met corticosteroïden daarom extra zorgvuldig af.

Geef bij zwangeren 2dd 100 mg hydrocortison intraveneus (let op: zonder benzylalcohol als oplosmiddel) in plaats van dexamethason, tenzij er sprake is van dreigende partus prematurus of een hoog risico op sectio voor de a terme periode wanneer dexamethason geïndiceerd kan zijn t.b.v. foetale longrijping.  Breng in alle gevallen de gynaecoloog op de hoogte van de opname en overleg vooraf over de voorgestelde behandeling.

Het gebruik van Tocilizumab/Sarilumab wordt ontraden in de zwangerschap.

 

* Casirivimab/imdevimab (REGN-COV2)

De indicatie voor toediening van REGN-COV2 aan opgenomen COVID-19 patiënten zonder O2 behoefte wordt op individuele basis besloten en is mede afhankelijk van de mate van ziek zijn en het onderliggend lijden. 

 

REGN-COV2 is beschikbaar via het RIVM waarbij een dosering van 8 gram aanbevolen wordt, als kortlopend infuus eenmalig. 

Toediening is op compassionate use basis en is alleen toegestaan na de gebruikelijke stappen van voorlichting van de patiënt over de toediening van een niet-geregistreerd geneesmiddel en het registreren van informed consent in het patiëntendossier.  

 

Gebruik hiervoor de volgende tekst: “Patiënt werd uitleg gegeven over de off-label behandeling met REGN-COV2. Hij/zij gaat hiermee akkoord. Patiënt heeft geen bezwaar tegen het gebruik van zijn/haar geanonimiseerde data voor onderzoek naar evaluatie van de werking van REGN-COV2”.

 

 

 

Gebruik van antibiotica bij COVID-19 (advies obv Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2) | SWAB)

 1. Restrictief gebruik van antibiotica wordt geadviseerd bij patiënten met verdenking op of aangetoonde COVID-19 (met name bij patiënten met mild-matig ernstige ziekte). Overweeg wèl een behandeling met antibiotica bij patiënten waarbij op basis van beloop, radiologische afwijkingen of ontstekingsparameters bacteriële superinfectie aannemelijk lijkt, bij ernstige zieke of immuungecompromitteerde patiënten.  

 

 1. Indien er gestart wordt met antibiotica dienen de richtlijnen onderste luchtwegen op de SWAB (Onderste luchtwegen | AntibioticaBoekje) te worden gevolgd. 

 

 1. Indien er gestart wordt met antibiotica dient er maximale inspanning te worden verricht om de volgende diagnostiek te verkrijgen:
 • sputumkweek
 • bloedkweek
 • urine Pneumococcen en Legionella antigeen

 

 

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-499682.7
Bijgewerkt: 11/22/2021 - 15:41
Status: Published